FAQ's

 • Kako može da se uštedi na potrošnji kolornih toner kaseta?

  Ako štampate uglavnom crno-belo na vašem kolor štampaču, možete uštedeti kolorne tonere. Izaberite opciju “Print-Properties-Color” i potvrdite opciju “Print in Grayscale”.

 • Zašto se javlja sasvim bled otisak samo kod odreðene boje tonera?

  Obavezno proverite nivo tonera u kaseti, odštamajte iz menija Reports – supplies Status page i proverite nivo tonera u %. Ako je nivo tonera nizak zamenite novom kasetom.

 • Štampač izbacuje bele strane ili crne strane.

  U oba slučaja treba probati sa drugom kasetom. Ako su stranice bele proverite da li ste iz kasete pre upotrebe izvukli zaštitni osigurač. Ako i sa drugom kasetom imate isti problem štampač mora u servis. U slučaju da druga kaseta daje dobar otisak, onu neispravnu obeležite sa “reklamacija” i vratite nam je nazad.

 • Zašto štampač ne registruje kasetu i na displeju blinka lampica?

  Obavezno probajte sa rezervnom kasetom da se uverite da je do kasete, ako jeste - štampač ne registruje kasetu zbog otkaza čipa, kod nekih modela štampača moguće je ignorisanje pritiskanjem tastera za potvrðivanje, ako ne uspe, obratite se našem referentu prodaje.

 • Na papiru se javlja tamna pozadina.

  Najverovatnije štampač koristi previše tonera. Smanjite vrednosti parametara za gustinu otiska –“Density Dial” na kontrolnoj tabli štampača i/ili korišćenjem opcije na računaru.

 • Da li remontovane kasete daje manji broj strana od originala?

  Remontovane Perihardove kasete daju isti broj strana kao originali. Obavezno pratite broj strana za svaku instaliranu kasetu. Beležite broj strana na početku i na kraju životnog veka kasete. Odštampajte iz menija štampača “Information Configuration Page” i pratite broj strana iz podatka “Page Count “, ne zaboravite da se broj strana računa na osnovu 5% pokrivenosti tonerom na odštampanoj strani A4 formata.

 • Sitni problemi vezani za štampu mogu se rešiti u Windows XP Professional na sledeći način:

  - Start, Help and Support. U polje za pretragu Search upišite List of Troubleshooters i potvrdite Enter .U desnom delu prozora izaberite Troubleshooter i opciju Printing a zatim pratite uputstva koja vam daje Wizard.

 • Dokumenta su poslata na štampu, štampač se pokrenuo na rad ali ne uvlači papir.

  Najčešći uzrok je neodgovarajući izbor formata papira u setovanju štampača ili u računaru. Osim toga treba proveriti graničnike papira u kaseti za papir.

 • Iz štampača izlaze otisci odštampani ukoso na papiru.

  Najpre treba proveriti da li su dobro postavljeni graničnici za papir u kaseti za papir.

 • Pušten materijal na štampu i na displeju štampača stoji status „Ready“ ali on ne štampa, šta treba da se radi?

  U ovom slučaju problem je u komunikaciji štampača sa računarom. Najpre treba proveriti da li je dobro postavljen komunikacioni kabl, a zatim treba proveriti print set up u računaru.

 • Iz štampača izlazi odštampan ali zabrljan papir. Da li je problem u toner kaseti ili u štampaču?

  Zabrljan ili bled otisak može biti uzrokovan i toner kasetom i neispravnim delom u štampaču. Najjednostavnije je prvo proveriti toner kasetu, tj. staviti drugu, makar i istrošenu. Ako je i sa drugom kasetom otisak jednako brljav, problem je u štampaču kome je potreban servis.